2HVb1A-3000px

"Tillsammans skapar vi en allians"

Det övergripande målet med kognitiv terapi är att göra dig som patient medveten om hur du ser på sig själv och dina relationer till omvärlden. Därav är det nödvändigt att terapeuten redan i början av terapin försöker konkretisera dina problem i kognitiva termer för att du ska kunna göra en ändamålsenlig terapeutisk insats samt är medveten om vikten av den terapeutiska alliansen. Tillsammans skapar vi denna allians.

Själva kärnan i vår KBT-metod kan beskrivas med formeln nya beteenden – nya erfarenheter, som exponering vid fobier och andra ångestproblem. Hemuppgifterna som är en väsentlig del av behandlingen är till för att du ska få nya erfarenheter genom att prova nya beteenden i sin naturliga miljö utanför terapisituationen. Inom ACT läggs stort fokus på att kartlägga vad du vill med ditt liv, vilka värden som är viktiga för just dig. Den insikten, vad du vill med ditt liv ökar också din motivation framåt och hinder kan övervinnas för att ta sig dit. En teknik inom ACT är till exempel att använda sig av kognitiv defusion, som innebär att ord och tankar som fått makt ”avspråkas”.  Att inte ta sina tankar på allvar utan istället se på dem som bara tankar. Metoderna innefattar en mängd olika diagnosspecifika interventioner.