2HVb1A-3000px


"Vi erbjuder behandlingar som täcker de problemområden som ökar mest i samhället idag".

"Som patient hos oss får du en heltäckande kartläggning där vi tillsammans sätter mål för din utveckling mot ett starkare jag".

Våra behandlingar bygger på kognitiva terapi
Den främsta ökningen av sjukskrivning ser man hos personer med lindriga till medelsvåra depressioner, ångesttillstånd och stressrelaterade besvär och det finns en över representation bland kvinnor. Med målet att främja arbetsåtergång och bibehålla arbetsförmåga finns sedan 2009 en överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting om en rehabiliteringsgaranti för kognitiv beteendeterapi (KBT) vid psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och uppgår till ca 40% av nybeviljade sjukersättningar och ca 23% av alla nya sjukfall.

*Psykisk ohälsa kan betraktas som ett paraplybegrepp som omfattar alltifrån svåra psykiatriska tillstånd till olika former av mildare symtom som varierar i intensitet och varaktighet. Milda symtom kan förorsaka lidande, men behöver inte spegla en psykiatrisk diagnos. Högst andel med nedsatt psykiskt välbefinnande under perioden 2013–2016 fanns i Stockholms län, 16 procent, följt av Örebro län, 15 procent. De lägsta andelarna förekom i Kalmar län och i Gävleborgs län där 10 procent av invånarna i respektive län uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande. Den statistiska analysen visar att andelen invånare med nedsatt psykiskt välbefinnande i relation till hela befolkningen har ökat i Örebro län medan det har skett en minskning i Dalarnas län under perioden 2006–2016. I resterande län syns inga förändringar under tidsperioden". 
*Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", Folkhälsomyndigheten.