2HVb1A-3000px


Vill du delta i något av våra program som vi erbjuder i grupp?
 

Cognitive Relational Group Program har tagits fram i anslutning till ett forskningsprojekt kring stress på Karolinska Institutet. Huvudansvarig för utvecklingsarbetet var Empaticas VD Jörgen Herlofson, leg läkare,leg kognitiv psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi. Cognitive Relational Group Program är i grunden ett empowermentprogram utformat för att inspirera och stötta deltagarna att själva ta itu med förändring och utveckling i den livssituation de befinner sig.
Själva grunden i metoden är en utförlig manual. Gruppsessionerna följer en struktur som dels ger ramar för de enskilda sessionerna och dels anger särskilda temainslag för var och en av sessionerna. Patientmaterial ingår.
Tonvikten i gruppsamtalen kan, tack vare det pedagogiska stödet av manualen, inriktas på en bearbetande process snarare än på formell träning och undervisning. Cognitive Relational Group Program har kommit att användas inte bara vid stressproblematik utan också vid t ex smärta, viktproblem, depression, vuxna patienter med ADHD och vid större livsomställningar, t ex relaterade till arbetslöshet. 

KOGNITIV GRUPPREHABILITERING 
Empaticas grupprogram för personer med utmattning/stressymtom/ smärta      
 Syfte:
Utforska vem du är som människa och hur du hanterar vardagen och de uppgifter du ställs inför
Ta tag i ditt liv, lägga upp en färdplan som du tror på för egen del, och skaffa dig nödvändiga kunskaper och erfarenheter för att genomföra förändringar
Innehåll:
De första fyra sammankomsterna fokuserar på berättelsen – från kamp/flykt till egenomsorg.
De kommande fyra träffarna koncentreras till emotioner – att uttrycka känslor och möta sorgen.
Sessionerna 9-12 ställer coping i fokus – kommunikation, förhandling, säga nej, be om hjälp och hantera affekter.
De två sista träffarna ägnas summering av erfarenheter och avslutning.
Tillvägagångssätt:
1 pass i veckan, sammanlagt 12 ggr. Var och en av de 12 sammankomsterna är klart strukturerade och pågår x-antal min beroende på deltagarantal
Grupperna som är slutna kan bestå av högst 8 deltagare minimum 4 deltagare.
Ledare: leg psykoterapeut, certifierad gruppledare i Cognitive Relational Group Program

MINDFULNESS
Medveten närvaro
Mindfulness handlar om att betrakta sig själv, sina tankar och sina känslor.
Syftet är inte att göra sig av med oönskade tankar och känslor. Det handlar om att öva sig i lägga märke till vad som utspelar sig i medvetandet. Det ger oss då möjlighet att välja hur vi vill svara på tankar, känslor, impulser. Vi kan börja respondera, istället för att bara reagera.
Innehåll:
• Kroppscanning för ökad kroppsmedvetenhet
• Guidade instruktioner i mindfulnessmeditation
• Lätt yoga och övningar inspirerade av Basal     Kroppskännedom       
• Andningstekniker
• Övningar som syftar till ökad medvetenhet och fokuserad närvaro i vardagslivet
• Samtal i gruppen
• Hemuppgifter
 Tillvägagångssätt:
1 pass i veckan samt daglig träning hemma
Träningen pågår under 8 veckor
Grupperna är slutna och kan bestå av max 6 deltagare
Ledare: leg  psykoterapeut, instruktörsutbildad i  Mindfulnessträning MBSR (mindfulness based stress reduction)