2HVb1A-3000px

"Innan påbörjad och efter avslutad behandlingsperiod med KBT fyller patienten i självskattningsformulär avseende symtom och livskvalitet samt intervjuas i syfte att fånga upp psykosociala faktorer som påverkar individen"

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)

HADS är ett självskattningsformulär som avser att mäta ångest och depression.
Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger både totalpoäng och separata poäng för vardera område. Skalan är tänkt att användas för att få ett mått på och/eller upptäcka förändringar på ångestsymtom och depressiva symtom hos patienter som är utanför den psykiatriska vården. 

EQ-5D (EuroQol-5D)

EQ-5D är en standardiserad självskattningsskala för hälsostatus.Det beskrivande frågeformuläret i EQ-5D består av frågor där individen kan klassificera sin egen hälsa i fem olika dimensioner: rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och rädsla/nedstämdhet på en tregradig skala (inga, måttliga respektive svåra besvär). På den termometerliknande skalan (EQ VAS) får individen beskriva hur bra eller dåligt den mår genom att sätta ett kryss på skalan från 0 till 100. Där 0 är sämsta tänkbara hälsa och 100 är bästa tänkbara hälsa. På så vis genererar EQ VAS ett individuellt självskattat hälsotillstånd, s.k. VAS score.

BDI (Beck Depression Inventory )

BDI är ett självskattningsinstrument för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd. Bl a mäts symtomen pessimism, självförakt och socialt tillbakadragande.

BAI (Beck Anxiety Inventory

BAI fångar främst upp panikångest och i mindre utsträckning generaliserad ångest. Formuläret ska mäta såväl fysiologiska som kognitiva symtom.